ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

หมวด: ประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
วันเผยแพร่
เขียนโดย Super User ฮิต: 227696
 
 ตารางประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ในจังหวัดสงขลา
สถานที่

ระยะทาง
ไป-กลับ (ก.ม.)

จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)

รถกระบะ
4 ประตู
(8 กม./ลิตร)

รถตู้
(7 กม./ลิตร)

รถมินิบัส
(5 กม./ลิตร)

รถบรรทุก
(4 กม./ลิตร)

รถบัส (ธรรมดา)
(3 กม./ลิตร)

รถบัสปรับอากาศ
(2.5 กม./ลิตร)

 เขาพระ  120  15  17.14  24  30  40  48
 ควนลัง  24  3  3.42 4.8 6 8 9.6
 คลองแงะ  60  7.5  8.57 12 15 20 24
 คลองหอยโข่ง  70  8.75  10  14  17.5  23.33  28
จะนะ 100 14.28 14.28 20 25 33.33 40
ด่านนอก 130 16.25 18.57 26 7.5 43.33 52
โตนงาช้าง 50 6.25 7.14 10

32.5

16.66 20
ทุ่งลุง 40 5 5.71 8

10

13.33 16
เทพา 180 22.5 25.71 36

45

60 72
นาทวี 130 16.25 25.71 26

32.5

10 12
ปาดังเบซา 130 16.25 25.71 26

32.5

10 12
รัตภูมิ 80 10 11.42 16

20

26.66 32
ระโนด 220 27.5 31.42 44

55

73.33 88
สนามบิน 40 5 5.71 8

10

13.33 16
สงขลา 70 8.75 10 14

17.5

23.33 28
สิงหนคร 100 14.28 14.28 20

25

33.33 40
สะเดา 110 13.75 15.71 22

27.5

36.66 44

 

ต่างจังหวัด
สถานที่

ระยะทาง
ไป-กลับ (ก.ม.)

จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)

รถกระบะ
4 ประตู
(8 กม./ลิตร)

รถตู้
(7 กม./ลิตร)

รถมินิบัส
(5 กม./ลิตร)

รถบรรทุก
(4 กม./ลิตร)

รถบัส (ธรรมดา)
(3 กม./ลิตร)

รถบัสปรับอากาศ
(2.5 กม./ลิตร)

กระบี่  540 67.5 77.14 108 135 180 216
 โก-ลก  550 68.75 78.57 110 137.5 183.33 220
 กรุงเทพฯ  2000  250 285.71 400 500 666.66 800
ขอนแก่น  3000 375 428.57 600 750 1000 1200
โคราช 2600 325 371.42 520 650 866.66 1040
ชุมพร 1100 137.5 157.14 220 275 366.66 440
ชลบุรี 2200  275 314.28 440 550 733.33 880
ตรัง 350 43.75 50 70 87.5 117 140
ท่าเชียด 140 17.5 20 28 35 46.66 56
นครศรีธรรมราช 400 50 57.14 80 100 133.33 160
นราธิวาส 450 56.25 64.28 90 112.5 150 180
ปัตตานี 220 27.5 31.42 44 55 73.33 88
พังงา 740 92.5 105.71 148 185 246.66 296
พัทลุง 210 26.25 30 42 52.5 70 84
ภูเก็ต 1100 137.5 157.14 220 275 366.66 440
ยะลา 300 37.5 42.85 60 75 100 120
ลำปำ 260 32.5 37.14 52 65 86.66 104
ระนอง 1500 187.5 214.28 300 375 500 600
สตูล

230

28.75 32.85 46 67.5 76.66 92
สุราษฎร์ธานี  700 87.5 100 140 175 233.33 280
สัตหีบ 2500 312.5 357.14 500 625 833.33 1000
หัวไทร 300 37.5 42.85 60 75 100 120

 

 วิธีการคำนวณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
                การคิดค่าน้ำมัน ให้นำ จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร) คูณ ราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน

           ตัวอย่าง เช่น

สถานที่

ระยะทาง
ไป-กลับ (ก.ม.)

จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)

รถกระบะ
4 ประตู
(8 กม./ลิตร)

รถตู้
(7 กม./ลิตร)

รถมินิบัส
(5 กม./ลิตร)

รถบรรทุก
(4 กม./ลิตร)

รถบัส (ธรรมดา)
(3 กม./ลิตร)

รถบัสปรับอากาศ
(2.5 กม./ลิตร)

สะเดา  110 13.75 15.71 108 27.5 36.66 44
 รถตู้ไปสะเดา ระยะทางไป-กลับ = 110 ก.ม.  (รถตู้ 7 ก.ม./ลิตร)

จากตาราง  จำนวนลิตร = 15.71 ลิตร   (มาจาก 110/7 = 15.71)
สมมติให้ราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน คือ 30.71 บาท

คิดค่าน้ำัมัน = จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร) x ราคาน้ำมัน
                = 15.71 x 30.71
                = 482.45 บาท

ดังนั้น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ไป-กลับสะเดาประมาณ 482.45 บาท
>