5-2


บทความวิจัย

Developing Ability to Translate Homonyms and Homographs via Training in Part of Speech Identification and Dictionary Use

การพัฒนาความสามารถในการแปลคำพ้องรูปและเสียงและคำพ้องรูปโดยฝึกการจำแนกชนิดของคำและการใช้ดิคชันนารี
 
   
 จิตสุดา ละอองผล และมณฑา จาฏุพจน์

Effectiveness of English song activitieson vocabulary learning and speaking ability and retention

ประสิทธิผลของกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษต่อการเรียนรู้และความคงนของคำศัพท์และทักษะการพูด

      มาริสา กาสุวรรณ์ และมณฑา จาฏุพจน์

The effects of question generating strategy instruction on EFL freshmen's reading comprehension and use of English tenses

ผลของการสอนกลวิธีการตั้งคำถามที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการใช้รูปกาลของนิสิตใหม่ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

    เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ 

The Use of Islamic Context Texts to Improve Muslim students’ English Reading Skills

การใช้บทอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอิสลามในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมุสลิม

     เจะรอเมาะ มะดีเยาะ และนิสากร จารุมณี

 The development of an academic administrative model in public vocational education colleges

การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ
 
    นริศ แก้วสีนวล ชูศักดิ์ เอกเพชร  และวันชัย ธรรมสัจการ
 

Students’ Opinions on cheerleading activities and freshmen Induction at Prince of Songkla University, Hat Yai Campus

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
    ศิริภา จันทร์เกื้อ จารุวรรณ สกุลคู  และจตุพล ยงศร

 When fish disappeared from Songkhla Lake, what tactics do small-scale fishermen use for Survival in times of scarcity ?

เมื่อปลาหายไปจากทะเลสาบสงขลาชาวประมงพื้นบ้านมีกลวิธีในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดภายใต้ภาวะขาดแคลนอย่างไร
 
    เก็ตถวา บุญปราการ อภิรักษ์ จันทวงศ์ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์  และนันทรัฐ สุริโย

Participatory action research in community-based tourism management for sustainable community development at Salakkhok, Trat Province

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนสลักคอก จังหวัดตราด
 
    ทิพย์สุดา พุฒจร ลุยง วีระนาวิน คณิต เขียววิชัย  และธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ

บทวิจารณ์หนังสือ 

Anderson, N.J. (2008). The practical English Language teaching: Reading. New York: The McGraw-Hill Companies 
     
 นิสากร จารุมณี