4-2


บทความวิจัย 

An Investigation of English Listening Strategies Used by Thai Undergraduate Students in Public Universities in the South
      Thitipat Watthajarukiat, Monta Chatupote and Panida Sukseemuang

Heidegger’s interpretation on Nietzsche’s concept of nihilism 
      Naruedej Labanukrom

การใช้แผนที่ความคิดในการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ: กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ด้อยความสามารถ

Using concept maps to improve English reading comprehension ability: A case study of Prathom Suksa 5 students with low English proficiency

      โสพินญา สุวรรณ และ ชลลดา เลาหวิริยานนท์

กระบวนการมีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาขบวนแห่เรือพระชุมชนบ้านเขาแก้ว จังหวัดสงขลา

A participatory process in the transmission of local wisdom of the buddha image boat procession: A case study of Ban Khaukaew community, Songkla province

      วิจิตรา อุตมะมุณีย์    ชุติพร มณีโชติ     ณัฐวรี ศรีสุวรรณ   พิมพิมล พวงแก้ว    ภารวี ทวีตา    อรอุมา สุวรรณโณ และจุรีรัตน์ บัวแก้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะทางจิต ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว และปัจจัยอิทธิพลความรุนแรงกับพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา

Relationships between affective characteristic factors,family upbringing factors, violence influence factors, and bullying behavior of Islamic private schools students’ in Songkhla province

      เกษตรชัย และหีม และ อุทิศ สังขรัตน์

การฟื้นฟูเพลงพื้นบ้านโนเนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

The participation process to revive the No-nay Folk Songsof Nong-Sala community, Cha-am district, Petchburi province

      ทิพย์สุดา พุฒจร ฐิติมา เวชพงศ์ เกศราพร พรหมนิมิตรกุล และ อรรถพล วชิรสิโรดม

กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาด 

Learning process for life-skill development of misstepping children and juveniles

      กรรฑิมา เชาวตะ มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ และ วันชัย ธรรมสัจการ

บทวิจารณ์หนังสือ

เราต่างอยู่ในแนวซุ่มยิงและพื้นที่สังหาร 

      ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร