4-1


บทความรับเชิญ

Sustainable development in ASEAN: The key role of social sciences and humanities
      Mark Neal

บทความวิจัย

Reviewing the prehistoric linguistic relationships of the Tai–Kadai language family and its putative linguistic affiliations: A Meta-Analysis Study and Abbreviation Edition
      Hugo Yu-Hsiu Lee and Jack Clontz

Balancing structuralism and poststructuralism in EFL writing instruction and assessment
      Somsak Kaewnuch

ปัจจัยสำคัญต่อการจัดการพื้นที่เช่าของตลาดจำหน่ายเสื้อผ้าขนาดใหญ่ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

The important factors for management of apparel merchant estate of big clothing markets in the Upper Northeast region

      สมเกียรติ   ทวีจักษ์      นิตย์   บุหงามงคล      อารีย์   นัยพินิจ  ธีวัตร์   ภูระธีรานรัชต์  และ  ธงพล   พรหมสาขา  ณ  สกลนคร

การนิยามความหมายพื้นที่น้ำชาในชุมชนคูเต่า

The meanings given to an area for having tea in Khu Tao community

      หทัยรัตน์    ทองสกูล และ เก็ตถวา   บุญปราการ

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการแข่งขันกับรูปแบบการเล่นเซปักตะกร้อในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38

The relationship between competition results and Sepak Takraw playing patterns in the 38th National Games

      ธีรวัฒน์   สุริยปราการ  และ  สุเมธ   พรหมอินทร์

ควายน้ำ  วงจรชีวิตที่เปลี่ยนไปท่ามกลางกระแสสังคม

Water buffaloes: A changing of life cycle amidst social changes

      เสาวลักษณ์  เล็กประเสริฐ      พิมพ์ประภา   แป้นเส้ง  เสาวลักษณ์   ปานรังษี     สุนิษา   ศรีสุวรรณ   นุชรี   เหมโกตันติกร   ตั้นตระกูล   และจุรีรัตน์   บัวแก้ว

บทวิจารณ์หนังสือ

เบื้องหลังหน้ากาก

Behind many masks: Ethnography and impression management in a Himalayan village 

      เก็ตถวา   บุญปราการ