3-2


บทความ

The Loquacious Turn or the Importance of Being Secondary

      Chetana Nagavajara

Linguistic and Cultural Imperialism in English Language Education in Thailand
      Naratip Jindapitak   Adisa Te

No Shelter for Outsiders: Questioning Australian National (Un) Identity in Two Contemporary Novels
      Thanis Bunsom

Factors Contributing or Hindering Sociocultural Adjustment of International Students and the Importance of Intercultural Training
      Chutigarn Raktham 

ความท้าทายของชุมชนท่ามกลางการพัฒนาสู่ความทันสมัย

Challenges of Communities among the Modernization Development

      ทิพย์สุดา   พุฒจร

ผลของการฝึกหะฐะโยคะที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและระดับความเครียดของประชาชนวัยผู้ใหญ่จังหวัดสกลนคร

Effects of Hatha Yoga Practice on Health-Related Physical  Fitness and Stress Levels of Adults in Sakon Nakhon Province

      ฉลองชัย   ม่านโคกสูง

การพัฒนาคนทางจริยธรรม

Human Morality Development

      โชติศิริ    ศิริโชติ

ภาพลักษณ์และตัวตนของ "เกย์" ในพื้นที่ไซเบอร์

Images and Identities of Gay in Cyber Space

      เนติ   สุนทราวรวิทย์    เก็ตถวา   บุญปราการ และ พรทิพา   บรรทมสินธ์ุ

บทวิจารณ์หนังสือ

แนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม

Introducing Post Structuralism

     อุทิศ   สังขรัตน์