2-2


 บทความทั่วไป

The “Transnational Turn” in Humanity and Social Science Research: Reflections from Singapore

      Pattana Kitiarsa

Patterns and features of Seminar-like Classroom Discussion: A Case Study in Thailand
    Wenwen Tian, Adisa Teo and Monta Chatupote

การพัฒนารูปแบบการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่

DEVELOPING A TRAINING MODEL FOR PRIMARY SCHOOL ENGLISH TEACHERS THROUGH THE INTEGRATION OF POSTMODERN LINGUISTIC CONCEPTUAL FRAMEWORK

     นพมาศ   หงษาชาติ

การศึกษาวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์เชิงประวิติศาสตร์ของภาษาตระกูลไท-จีน เรื่อง ความสัมพันธ์ของเสียง /h/ ในภาษาไทยถิ่นอีสานกับเสียง /h/ ในภาษาจีน

An Analytical Study of the Historical Linguistics of the Tai-Chinese Language Family:The Relationship between the /h/ Sound in the Thai Isaan Vernacular and the /h/ Sound in the Chinese Language

      เมชฌ   สอดส่องกฤษ

ความเป็นตัวตนของคนมลายูมุสสลิมในเมืองยะลา

Identity of Malayu Muslim in Urban Yala

      นิยามาล   อาแย

อาหารกับพิธีกรรม: การประดิษฐ์สร้างความทรงจำทางสังคมของชาวลื้อพลัดถิ่นในเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Food and Ritual: an invention of social memory among the Lue in Diaspora in Chiang Kham, Payao Province

      นิชธิมา   บุญเฉลียว

แนวทางการวิจัยศิลปวัฒนธรรมในชุมชนหาดใหญ่

Research Approaches to the Art and Culture in Hat Yai Community

     ปัญญา   เทพสิงห์

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา  ปริชาน   และวัฒนธรรม

The relationship of language, cognition and culture

     ทัศนีย์   เมฆถาวรวัฒนา

บทวิจารณ์หนังสือ

Hot, Flat, & Crowded

     ธงพล    พรหมสาขา  ณ   สกลนคร