2-1


บทความ

ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้ค้ามุสลิมข้ามแดนปาดังเบซาร์ไทย-มาเลเซีย

Muslim Traders across Border: Their Everyday Life Practices in Padang Besar, Thailand – Malaysia Borderlands

      เก็ตถวา   บุญปราการ

อัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองหาดใหญ่

Identities of Chinese-Thai People in Hat Yai

      วงศ์เดือน   ภานุวัฒนากูล  และสุรพงษ์   ยิ้มละมัย

โนราโรงครูคณะ "เฉลิมประพา" จังหวัดปัตตานี : พลวัตตามสภาวการณ์ปัจจุบัน
Nora Rong Khrue by Chalermprapa Troupe Pattani : Alterations resulted from present situations

      ประสิทธิ์   รัตนมณี และ นราวดี   โลหะจินดา

ผลกระทบของการเล่นเกมออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าว : กรณีศึกษา นักเรียนในรัดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Effects of Violent Online Game Playing on Aggressive Behavior: A Case Study of Lower Secondary School Studentsin Nakhon Hat Yai Municipality, Songkhla Province

      ศมพรัตน์   ขุนทิพย์    กานดา   จันทร์แย้ม   และ ช่อลดา   พันธุเสนา  

การจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนลุ่มน้ำสาละวิน

Conflict Management on Natural Resources in The Salaween River Basin Communities

      ยุพิน   บัวคอม 

บทวิจารณ์หนังสือ

หลั่งเลือดที่นานกิง 

      จิตลดา   แสงปัญญา