6-1 


 

บทความทั่วไป

จดหมายเหตุเจมส์ โลว์: ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์หัวเมืองปักษ์ใต้ฝั่งทะเลตะวันตกสมัยต้น รัตนโกสินทร์
James Low’s Journal: Historical reflection of the West Coast of the Southern  Part of Siam during early Rattanakosin Period
ผู้เขียน เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์

การวิเคราะห์โครงสร้างคำเรียกชื่ออาหารภาษาไทยท้องถิ่นภาคใต้ของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Word structure analysis of food naming in the Southern Thai dialect of ethnic groups in Hat Yai District, Songkhla Province
ู้เขียน ชนกพร อังศุวิริยะ

ลักษณะร่วมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยกับนิทานพื้นบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Language and cultural co-characteristics existing in Thai and Lao folktales
ู้เขียน จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม และ ประเทือง ทินรัตน์

วัจนลีลาของหนุ่มเมืองจันท์ในหนังสือรวมบทความเรื่อง “คำถามสำคัญกว่าคำตอบ”
The Style of Num Mueang Chan in an anthology on “Khamtham Samkhan Kwa Kamtop” Articles
ผู้เขียน  กะรัตเพชร คงรอด ชูขวัญ เย็นใจชน ปุณยวีร์ อินทรักษา  ศุภรางคณา มะณีโชติ อิทธิพัทธ์ วิทยา และ มนตรี มีเนียม 

ทองสูงกับวิถีชุมชนคนบ้านม่วงค่อม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Thong Sung Puppets and the way of life in Ban Muang Khom Community, Khuan Lang Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province
ผู้เขียน  กิตติศักดิ์ วิสูตร พสธร พรหมขาว หทัยชนก หนูกลับ อดิศร แซ่ลิ่ม  อรรถพล นะชัยรัก อรวรรณ ชำนาญเนียม และ จุรีรัตน์ บัวแก้ว 

การศึกษาภาพและคำมงคลจากภาพพิมพ์แกะสลักไม้อวยพรตรุษจีน กรณีศึกษาหมู่บ้านหยางหลิ่วชิง นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
A study of auspicious pictures and words of Chinese  New Year woodblock printings:A case study of Yangliuqing Village, Municipality of Tianjin,People's Republic of China 
ผู้เขียน  เจษฎา นิลสงวนเดชะ 

 พลวัตของตลาดนัดเกาะหมี: จากตลาดผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาดการค้าเสื้อผ้ามือสอง
Trading dynamics of Ko Mi Flea Market: From an agricultural produce market to a secondhand clothing market
ผู้เขียน  สุรศักดิ์ บุญรอด และ เก็ตถวา บุญปราการ

การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์ร้านค้าสาธิตชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
A study and development of a learning process for an increase in management potential for sustainability of Community Demonstration Shops Centers in Pong Yangkhok Sub-district, Hangchat District, Lampang Province
ผู้เขียน  กังสดาล กนกหงษ์ 

 

บทวิจารณ์หนังสือ

Intelligence "เป็นไปได้ด้วยปัญญา"
ผู้เขียน บุษกร โกมลตรี