ที่ปรึกษา

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ปิยนาถ บุนนาค

 

ศาสตราจารย์ดร.ดวงมน   จิตร์จำนงค์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   

บรรณาธิการบริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์

(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

บรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์มนตรี มีเนียม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   

กองบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิสากร จารุมณี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา แซ่เตียว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ตันพิชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์สนธิดา เกยูรวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง   สินวงศ์สุวัฒน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร อังศุวิริยะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา เลาหวิริยานนท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เจริญสุข

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Associate Professor Camilla Vásquez, Ph.D.

University of South Florida

Associate Professor Paul Gruba, Ph.D.    

University of Melbourne

Associate Professor Ronald Fischer, Ph.D.    

Victoria University of Wellington

Assistant Professor Alejandro Azocar, Ph.D.

University of West Alabama

Assistant Professor Irving Chan Johnson, Ph.D.

National University of Singapore