ติดต่อวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 

นางสาววราภรณ์ หนูสงค์ (เลขานุการวารสารฯ)

งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7428 6675
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.