6-2


 

ค่านิยมของสังคมไทยจากความเปรียบในบทร้องลิเก

         มณี เทพาชมพู

การพัฒนาเยาวชนโดยใช้ศิลปะการแสดง: กรณีศึกษาละครเวทีเรื่อง “กากี” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          มนตรี มีเนียม

การตอบโต้ความหมายแห่งตัวตนของคนขายพวงมาลัย

          ณรงค์ศักดิ์ เพ็ชรรักษ์ มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ และวันชัย ธรรมสัจการ

ป่าเว้น: จารีตรักษาป่าของชุมชนควนโส

          กชมน ฤทธิเดช เจนจิรา อักษรคง นราธิปต์ เอียดเจริญ  นวลนภา แก้วนาติ๊บ ลีลดา สุภากาญจน์ และจุรีรัตน์ บัวแก้ว

เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในสังคมไทย

          เมตตา วิวัฒนานุกูล

Fooling the white folks: The passing politics of Eurasian Onoto Watanna

         สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย

Perceptions of College Students on L1 Use with Different Levels of English Proficiency on L1 Use in English Classrooms

         ณปภัช ทองวิจิตร และอัจฉราวรรณ บุรีภักดี

องค์ประกอบและข้อผิดพลาดในบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ

         กรกนก รุณย์คติ และมณฑา จาฏุพจน์