7-1-58

บทความ


ศัพทานุกรมภาษาจีน-ไทยเล่มแรกของประเทศจีน
        อรกัญญา โรจนวานิชกิจ และ Li Wu Wei

ผลของการสอนคำศัพท์เน้นรูปแบบโดยใช้แบบฝึกคำศัพท์ที่มีต่อความรู้คำศัพท์เชิงรับและเชิงสร้างของผู้เรียนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        ปารัท อุศมา และ ชลลดา เลาหวิริยานนท์

คำเฮียก (เรียก) ขวัญในพิธีกรรมรักษาโรคของหมอเหยาชาวผู้ไทย
        อลงกรณ์ อิทธิผล

แรงงานลาวข้ามพรมแดน คนไทย และเมืองไทยในเรื่องสั้นของบุนทะนอง ซมไซผน
        อุมารินทร์ ตุลารักษ์

กระบวนการฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยมะเร็งด้วยสมาธิของทิพยสถานธรรม ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
        อมรรัตน์ จันทรัตน์ และ จุรีรัตน์ บัวแก้ว

ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
        ณฐกร นิยมเดชา และ มาลี สบายยิ่ง

การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
        สุเมษย์ หนกหลัง สันติ ศรีสวนแตง และ ประสงค์ ตันพิชัย

ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจเลือกระบบการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
        ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ บัญชา สมบูรณ์สุข ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ พลากร สัตย์ซื่อ และ ประพนธ์ มากกรัด