58-2.gif

บทความ

ความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม ในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558
        สุภิตา กาฬสินธุ์ และ นิสากร จารุมณี

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: การทบทวนวรรณกรรม
        นวิทย์ เอมเอก อิศรัฏฐ์ รินไธสง และ อนุวัต สงสม

การศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3-Self ของตำรวจจราจรกลุ่มเสี่ยง
        จิตรา ดุษฎีเมธา

รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาครู: กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนน้ำผุดโพธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1
        กรุณพล พราหมเภทย์ และ เอกรินทร์ สังข์ทอง

การศึกษาพฤติกรรมการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
        นฤมล เทพนวล

การศึกษาความรู้ด้านคำศัพท์และผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการเรียนรายวิชาบังคับภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
        สาวิตรี มะดอมะ และ มณฑา จาฏุพจน์

AN ETHNOSEMANTIC STUDY OF TERMS REPRESENTING ANGER IN SOUTHERN THAI
        รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร และ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

กรรมวาจกภาษาสเปนจากภาษาข่าวออนไลน์: กรรมวาจกแบบสะท้อนหน่วยสร้าง Se และกรรมวาจกหน่วยสร้างกลุ่มคำกริยา Ser
        ชัชวาล ศรีทอง