vol8-no1-59

บทความ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
     สุริยา หมาดทิ้ง ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ เอกรินทร์ สังข์ทอง และ ชวลิต เกิดทิพย์


Looking South: A Sociolinguistic Look at an English Learning Environment 
     Kathleen Nicoletti


การเสริมสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทางในห้องเรียนออนไลน์โดยใช้กระบวนการเสริมต่อศักยภาพการเรียนรู้
     วัชรพงษ์ หวันสมาน และ ชลลดา เลาหวิริยานนท์


ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ “กูเกิ้ล ทรานสเลท” (Google Translate) ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
     กมล เกตุพันธ์ และ วราภรณ์ ศรีเพ็ชรพันธุ์


ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษกับความรู้ด้านคำศัพท์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
     สุริยา หว่าหลำ และ นิสากร จารุมณี


การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาวะทางวัฒนธรรมระดับชุมชน
     บัญญัติ ยงย่วน สุรชัย มีชาญ พชร สุวรรณภาชน์ อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล สุจินดา ย่องจีน นันทนัช สงศิริ และ สุริยาพร จันทร์เจริญ


การบริหารจัดการภูมิปัญญา พัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเชือกมัดฟาง 
     จุฑามาศ ทองแก้ว ประพาภรณ์ มานะกิจสมบูรณ์ เยาวลักษณ์ พรหมพัฒน์ ศิริมาศ ทองลิ้นจี่ โสภิดา อุณาตระการ และ จุรีรัตน์ บัวแก้ว


เงื่อนไขต่อการตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภายในครอบครัวของสตรีชนชั้นกลางชาวไทย
     ณัฏฐณิชา พรรณรัตน์ และ สุเนตร โพธิสาร


กระบวนการปรับใช้ความรู้การทำเกษตรผสมผสานของชุมชนและเกษตรกร: กรณีศึกษาบ้านหนองกระโดนมน อ.หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
     นิรันดร์ ยิ่งยวด ประสงค์ ตันพิชัย สันติ ศรีสวนแตง และ วีรฉัตร์ สุปัญโญ


ปฏิบัติการของชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ กรณีศึกษาน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดนครศรีธรรมราช
     ดุษฎี อายุวัฒน์ ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ และ วณิชชา ณรงค์ชัย


การบริหารจัดการการค้าชายแดนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
     สิริรัฐ สุกันธา


พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา: การสังเคราะห์องค์ความรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
     จิราภรณ์ เรืองยิ่ง สุจิตรา จรจิตร และ กานดา จันทร์แย้ม

บทวิจารณ์หนังสือ
เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต และการเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน โดยฉัตรทิพย์ นาถสุภา
     จตุรภัทร จันทร์ทิตย์


tci-new