1newSTD


ภาคปกติ
          
  1. 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ หรือ
  2. หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ ที่มิใช่ภาษาอังกฤษต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
    ในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี  และ
  3. มีคะแนนสอบผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจากการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษดังนี้
    (1) IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ (2) TOEFL ไม่ต่ำกว่า 61 (Internet-based) หรือ (3) PSU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60% ทุกทักษะ
     
ภาคพิเศษ 
              1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ หรือ
  2. หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ ที่มิใช่ภาษาอังกฤษและมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
    ในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
   3. สมัครสอบ PSU-TEP หรือคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษจากการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนี้  
    (1) IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5  (2) TOEFL ไม่ต่ำกว่า 61 (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 500  (3) PSU-TEP ไม่ต่ำว่า 60% 
    ทุกทักษะ
     
*หมายเหตุ*
    ผู้ที่มีประสบการณ์ ผลงาน หรือความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ
   สามารถนำมาเทียบเคียง เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาที่สัมพันธ์กันได้

 

sankan