กิจกรรมด้านการวิจัย/โครงการ LA Research Forum ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ สถานะการดำเนินงาน
24-25 ต.ค. 62

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12
http://www.socsci.nu.ac.th/husoc12/

ดาวนโหลด
25 ต.ค. 62

LA Research Forum (ครั้งที่ 1)
บอกเล่าข่าวประกาศจากกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2563
ห้องประชุมบุหงาส่าหรี เวลา 09.00-12.00 น.
แจ้งชื่อเข้าร่วม Click here
รายชื่อผู้เข้าร่วม Click here

ดาวนโหลด
2-3 พ.ย. 62 โครงการประชุมวิชาการ The 15th International Conference on Humanities and Social Sciences  (จัดร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.)
https://hs.kku.ac.th/ichuso/
 
22 พ.ย. 62

LA Research Forum (ครั้งที่ 2)
แนวทางการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยเฉพาะทาง (สถานวิจัย/กลุ่มวิจัย)
09.00-12.00 น.

 
ธ.ค. 62

โครงการจับมือกันพัฒนาเครือข่ายวิจัยเฉพาะทาง

 
ธ.ค. 62 โครงการจับมือกันปั่นโครงร่างงานวิจัย  
ธ.ค. 62 LA Research Forum (ครั้งที่ 3)
เส้นทางก้าวสู่ความเชี่ยวชาญตามยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะ
09.00-12.00 น.
 
ก.พ. 63 LA Research Forum (ครั้งที่ 4)
แลกเปลี่ยนประสบการณ์/เทคนิคการตีพิมพ์บทความวิจัย
09.00-12.00 น.
 
2-3 เม.ย. 63 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12  
เม.ย. 63 LA Research Forum (ครั้งที่ 5)
แนวทางการดำเนินงานของศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
09.00-12.00 น.
 
พ.ค. 63 โครงการจับมือกันเขียนรายงานการวิจัย  
มิ.ย. 63 LA Research Forum (ครั้งที่ 6)
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
09.00-12.00 น.
 
ก.ค. 63 โครงการเปิดเวทีวิจัยศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6  

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย