ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลทเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดบนานาชาติดังต่อไปนี้


1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

หรือสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวได้ครบทุกฐานข้อมูล PSU Single search service

2. ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย