ปฏิทินแหล่งทุนวิจัยหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562-2563

ลำดับ แหล่งทุน 2561 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  แหล่งุทนภายในมหาวิทยาลัย                        
1 กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์     12       11       11        
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย                        
  2.1 ทุนทั่วไปและสิ่งประดิษฐ์   30         28          
  2.2 ทุนดรุณาจารย์   30         28          
  2.3 ทุนอื่น ๆ เปิดรับตลอดปี กรณีส่งเอกสารหลังจาก
เดือน ก.ค.62 จะได้รับจัดสรรทุนในปีงบประมาณถัดไป
                  30    
3 เงินงบประมาณแผ่นดิน                         
  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม                 *      
4 สำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO-ซีโล่) หน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม                        
  4.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากผลการวิจัย     *                  
  4.2 "ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” *                      
5 สถาบันฮาลาล ม.อ.                        
  ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล   *     *              
6 ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัย (เปิดรับสมัครตลอดปี)                        
  แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย                        
1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                        
  1.1 ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 Animated Gif Update                     31   
 

1.2 ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 Animated Gif Update
(ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น/ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)/ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่/ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่

                    31  
  1.3 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)      *                  
  1.4 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) Animated Gif Update                   31    
  1.5 ทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์                      *  
  1.6 ทนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไย-ญี่ปุ่น Animated Gif Update                         4
2 เครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคใต้ตอนล่าง                        
  2.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  *                      
3 Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars and Artists                        
4 สถาบันพระปกเกล้า                        
  4.1 สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง *                      
5 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย                        
  5.1 ทุนวิจัยเพื่อไปวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี  *                      
  5.2 ทุนวิจัยภายในประเทศ  *                      
6 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม                  *      
7 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                        
  7.1 โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส                   *    
8 ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         21               
9 สวทช.ประกาศทุนครงการนักวิจัยแกนนำ                 30      

หมายเหตุ: * หมายถึง ช่วงเวลาที่ปิดรับสมัครทุน  ผู้วิจัยจึงควรเตรียมข้อมูลก่อนวันปิดรับสมัครทุนล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย