ปฏิทินแหล่งทุนวิจัยหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ แหล่งทุน 2562 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  แหล่งุทนภายในมหาวิทยาลัย                        
1 กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์         13        6             
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย                         
  2.1 ทุนพัฒนานักวิจัย ทุนวิจัยองค์ความรู้ ทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ   29                    
  2.2 ทุนวิจัยสถาบัน  เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่  ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ ทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทุนปราชญาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   / /   / / / /   /   /   /   /
3 ทุนภายใต้ ววน. (เงินงบประมาณแผ่นดิน)                        
              15          
              15          
              15          
              20          
  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (เดิม)                        
4 ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม                        
  4.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากผลการวิจัย     *                  
  4.2 "ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” *                      
  4.3 ทุนวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่        25                
5 สถาบันฮาลาล ม.อ.                        
  ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล    *     *              
6 ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม update
                  25      
  แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย                        
ทุนวิจัย Flagship program         20           *    
  7.1 บพค. - แผนงานสำคัญ โครงการสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษา รองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ภายใต้โปรแกรม สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ (P1)      31                  
  7.2 บพค. -  แผนงานสำคัญ แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม ภายใต้โปรแกรม ส่งเสริมการวิจัยชั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (P5)     31                   
  7.3 บพค. - แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรม ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (P5)     31                   
  7.4 บพค. -  แผนงานสำคัญ การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้โปรแกรม ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (P5)     31                   
  7.5 บพข. - BCG in Action     31                   
  7.6 สวรส. - แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย     22                  
  7.7 วช. - ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อตอบโจทย์แผนงานสำคัญของ วช.     31                   
  7.8 บพท. - ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน       20                
  7.9 บพท. - มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่       20                
  7.10 บพท. - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา       20                
ทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ                         
  8.1 ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ                        
  8.2 ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม  พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่)                        
  8.3 ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ  ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม                        
9 ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563                   *    
  9.1 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น                        
  9.2 ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)                        
  9.3 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่                        
  9.4 ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่                        
10  ทุนจาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)                         
  10.1 JSPS หลักสูตรนานาชาติ 1             2        
  10.2 Scholarships for JAAT members         14              
  10.3 JSPS Program Check List for Researchers                        
11  ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ        28                
12  กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา      25                  
13  ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย      9                  
14  การยางแห่งประเทศไทยประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา      31                  
15  ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2563      16                  
16  ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี          25              
17  การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์                        *
18  ทุนวิจัยตามพันธกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ          11              

หมายเหตุ: * หมายถึง ช่วงเวลาที่ปิดรับสมัครทุน  ผู้วิจัยจึงควรเตรียมข้อมูลก่อนวันปิดรับสมัครทุนล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย