คณะศิลปศาสตร์ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและ Research roadmap ของคณะ จากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลอย่างน้อย 5 ส่วน ได้แก่
1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะ  2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3) ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย 4) ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 5) ความเชี่ยวชาญและประเด็นการวิจัยที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบันที่ได้จากการสำรวจ

คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย ของคณะศิลปศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2564 ดังนี้

 

“การวิจัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์”

 

  LA Agenda        roadmap 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สุนทรียะทางภาษา/ภาษาเชิงสร้างสรรค์

การพัฒนาวรรณกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคนไทยที่มีความรับผิดชอบและการวิจัยที่เน้นสุนทรียภาพทางภาษาเชิงสร้างสรรค์ (คตินิยม อัตลักษณ์ สังคม และวัฒนธรรม)

กรอบการวิจัย: วรรณกรรมวิเคราะห์/เปรียบเทียบ วาทกรรมวิเคราะห์/วิเคราะห์ภาษาความเป็นระบบระเบียบของภาษาและบทบาทสำคัญของภาษาในการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ภาษาศาสตร์สังคม ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ ภาษาและอัตลักษณ์ ภาษาและวัฒนธรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วัฒนธรรมและสังคม

การวิจัยด้านวัฒนธรรมและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

กรอบการวิจัย: การท่องเที่ยวชุมชน/พื้นที่เชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี ดนตรี พิธีกรรมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้ประวัติศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนามนุษย์

การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ทรัพยากรมนุษย์ และการศึกษา (Society and security, Human resources, Education)

กลุ่มเรื่อง Society and security

กรอบการวิจัย: การจัดการชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการจัดการ/การดำเนินชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 

กลุ่มเรื่อง Human resources

กรอบการวิจัย: การพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย การพัฒนาคุณภาพชีวิต พฤติกรรมมนุษย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาองค์การ การพัฒนาองค์กร

         กลุ่มเรื่อง การจัดการศึกษาภาษา Language education               
        
กรอบการวิจัย:

        1. ารจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  การจัดการเรียนการสอนภาษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษา การออกแบบและประเมินสื่อการสอน การทดสอบภาษา

        2. การผลิตและพัฒนาครู วิธีการสอนภาษา การพัฒนาการสอนทักษะภาษา (แยกทักษะ)

        3. การปรับปรุงคุณภาพและ/หรือการรับรองคุณภาพสถานศึกษา นโยบายการจัดการศึกษาภาษา higher education policy: internationalization

        4. การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  เทคโนโลยีดิจิตัลกับการจัดการศึกษาภาษา การศึกษาภาษาในโลกดิจิตัล การพัฒนาแอพพลิเคชั่นพหุภาษา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย