ระเบียบและแนวปฏิบัติการทำวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ยุทธศาสตร์วิจัย

ระเบียบ/แนวปฏิบัติทุุนวิจัยภายใน

 ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย

ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้บริการวิจัยและพัฒนา

ระเบียบฯ /แนวปฏิบัติ อื่น ๆ 

 

ข้อมูลจาก: https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/policies

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย