ยุทธศาสตร์/ระเบียบ/แนวปฏิบัติการวิจัย


ยุทธศาสตร์การวิจัยในระบบ ววน.


ยุทธศาสตร์/ระเบียบ/แนวปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ยุทธศาสตร์/ระเบียบ/แนวปฏิบัติการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์