line decor
Menu
line decor
* ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละโครงการอบรม  
 
 
โครงการวัน/เวลา/จำนวนชม.อบรมวันที่ปิดรับสมัครจำนวนที่นั่งค่าลงทะเบียน (บาท)ห้องวิทยากรหมายเหตุ
โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in Everyday Life Conversation) ครั้งที่ 1 9 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์
(รวม 20 ชม.)
25 ต.ค. 62 0 / 10 2,600 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
อบรมการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic Writing) 14 มิ.ย. 2563 - 19 ก.ค. 2563
เวลา 09:00 - 15:00 น.
เฉพาะวันอาทิตย์
(รวม 30 ชม.)
29 พ.ค. 63 0 / 15 3,500 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in Everyday Life Conversation) ครั้งที่ 2 7 ก.ค. 2563 - 28 ก.ค. 2563
เวลา 17:30 - 19:30 น.
วันอังคาร, พุธ พฤหัส
(รวม 20 ชม.)
19 มิ.ย. 63 0 / 10 2,600 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
อบรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ(Essay Writing) 15 ส.ค. 2563 - 13 ก.ย. 2563
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์
(รวม 30 ชม.)
31 ก.ค. 63 0 / 15 3,500 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์