line decor
Menu
line decor
* ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละโครงการอบรม  
 
 
โครงการวัน/เวลา/จำนวนชม.อบรมวันที่ปิดรับสมัครจำนวนที่นั่งค่าลงทะเบียน (บาท)ห้องวิทยากรหมายเหตุ
โครงการติวพิชิตข้อสอบ NEW PSU-TEP วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 18 พ.ค. 2567 - 18 พ.ค. 2567
เวลา 09:00 - 16:00 น.
อบรมวันเสาร์
(รวม 6 ชม.)
30 เม.ย. 67 52 / 60 990 คณะศิลปศาสตร์ • อ.ชุติมา สว่างวารี
ปิดรับสมัคร
โครงการติวพิชิตข้อสอบ NEW PSU-TEP วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 19 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567
เวลา 09:00 - 16:00 น.
อบรมวันอาทิตย์
(รวม 6 ชม.)
30 เม.ย. 67 29 / 60 990 คณะศิลปศาสตร์ • อ.ชุติมา สว่างวารี
ปิดรัสมัคร
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 ครั้งที่ 2 2 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567
เวลา 09:00 - 15:00 น.
วันอาทิตย์
(รวม 15 ชม.)
10 พ.ค. 67 0 / 6 4,500 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน (English for Workplace Communication) 1 มิ.ย. 2567 - 3 ส.ค. 2567
เวลา 09:00 - 12:00 น.
อบรมทุกวันเสาร์
(รวม 30 ชม.)
17 พ.ค. 67 0 / 10 4,800 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรม Put it Together in an Essay: Level 1 9 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
เวลา 09:00 - 12:00 น.
อบรมวันอาทิตย์
(รวม 12 ชม.)
24 พ.ค. 67 0 / 8 2,500 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 8 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567
เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
(รวม 14 ชม.)
24 พ.ค. 67 0 / 20 2,500 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
โครงการอบรม Start Writing with Confidence: Level 2 6 ก.ค. 2567 - 27 ก.ค. 2567
เวลา 09:00 - 12:00 น.
(รวม 12 ชม.)
21 มิ.ย. 67 0 / 8 2,500 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ HSK ระดับ 5 (แบบออนไลน์) ครั้งที่ 2 6 ก.ค. 2567 - 27 ก.ค. 2567
เวลา 09:00 - 12:00 น.
อบรมทุกวันเสาร์
(รวม 12 ชม.)
21 มิ.ย. 67 0 / 15 3,500 ออนไลน์ • อาจารย์จากสถาบันขงจื้อ
โครงการอบรม Put it Together in an Essay: Level 2 18 ส.ค. 2567 - 8 ก.ย. 2567
เวลา 09:00 - 12:00 น.
อบรมทุกวันอาทิตย์
(รวม 12 ชม.)
2 ส.ค. 67 0 / 8 2,500 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ