line decor
Menu
line decor
* ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละโครงการอบรม  
 
 
โครงการวัน/เวลา/จำนวนชม.อบรมวันที่ปิดรับสมัครจำนวนที่นั่งค่าลงทะเบียน (บาท)ห้องวิทยากรหมายเหตุ
โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in Everyday Life Conversation) ครั้งที่ 4 2 ก.ค. 2562 - 25 ก.ค. 2562
เวลา 17:30 - 19:30 น.
วันอังคาร, พุธ พฤหัส
(รวม 20 ชม.)
28 มิ.ย. 62 12* / 10 2,600 LA202 • MR.GREGORY DAVID OLIVIER
** ดูรายชื่อผู้สมัครอบรม โดยคลิกที่จำนวนที่นั่งครับ
อบรมการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic Writing) ครั้งที่ 2 3 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์
(รวม 30 ชม.)
19 ก.ค. 62 2 / 15 3,500 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
โครงการอบรมการพูดภาษาอังกฤษต่อที่ชุมนุมชน (Public Speaking in English) ครั้งที่ 1 19 ส.ค. 2562 - 20 ก.ย. 2562
เวลา 17:00 - 19:00 น.
วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
(รวม 30 ชม.)
2 ส.ค. 62 0 / 15 3,500 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
อบรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ(Essay Writing) ครั้งที่ 2 24 ส.ค. 2562 - 22 ก.ย. 2562
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์
(รวม 30 ชม.)
9 ส.ค. 62 0 / 15 3,500 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์