line decor
Menu
line decor
* ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละโครงการอบรม  
 
 
โครงการวัน/เวลา/จำนวนชม.อบรมวันที่ปิดรับสมัครจำนวนที่นั่งค่าลงทะเบียน (บาท)ห้องวิทยากรหมายเหตุ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 Onsite ครั้งที่ 1 21 ม.ค. 2566 - 11 กุ.พ. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์
(รวม 20 ชม.)
15 ม.ค. 66 5 / 15 2,900 คณะศิลปศาสตร์ • อ.ชุติมา สว่างวารี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากร ม.อ. และผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์จะสอบเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ยื่นสำเร็จการศึกษา ปรับเลื่อนตำแหน่ง หรือประกอบวิชาชีพ *ค่าสมัครคนละ 2,900 บาท (สมัครก่อน (Early Bird) 3 คนแรก ชำระ 2,600 บาท)
โครงการอบรม Speaking with Style and Confidence: Level 1 4 มี.ค. 2566 - 25 มี.ค. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์
(รวม 20 ชม.)
17 ก.พ. 66 0 / 10 2,600 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ได้แก่ การออกเสียงเสียงระดับคำ การเน้นเสียง และการถามตอบประโยคสั้น ๆ เป็นต้น
โครงการอบรม Start Writing with Confidence: Level 1 8 เม.ย. 2566 - 29 เม.ย. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
(รวม 12 ชม.)
24 มี.ค. 66 0 / 10 2,000 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือบุคลากรที่สนใจ
โครงการค่าย: ศิลปศาสตร์รังสรรค์ปั้นปราชญ์น้อย 24 เม.ย. 2566 - 28 เม.ย. 2566
เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันจันทร์ - วันศุกร์
(รวม 30 ชม.)
7 เม.ย. 66 0 / 50 3,600 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์
เยาวชนชาย-หญิงอายุระหว่าง 13-16 ปี จำนวน 50 คน (2 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน) *ค่าสมัครคนละ 3,600 บาท (พิเศษเฉพาะผู้สมัคร 10 คนแรก คนละ 3,300 บาท)
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL ITP Level 1 Onsite ครั้งที่ 2 20 พ.ค. 2566 - 10 มิ.ย. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์
(รวม 20 ชม.)
5 พ.ค. 66 0 / 15 2,900 คณะศิลปศาสตร์ • อ.ชุติมา สว่างวารี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากร ม.อ. และผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์จะสอบเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ยื่นสำเร็จการศึกษา ปรับเลื่อนตำแหน่ง หรือประกอบวิชาชีพ *ค่าสมัครคนละ 2,900 บาท (สมัครก่อน (Early Bird) 3 คนแรก ชำระ 2,600 บาท)
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน (English for Workplace Communication) 3 มิ.ย. 2566 - 5 ส.ค. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
(รวม 30 ชม.)
19 พ.ค. 66 0 / 15 3,200 คณะศิลปศาสตร์ • ดร.พธสน ใจห้าว
บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป
โครงการอบรม Put it Together in an Essay: Level 1 4 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์
(รวม 12 ชม.)
19 พ.ค. 66 0 / 10 2,000 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือบุคลากรที่สนใจ
โครงการอบรม Start Writing with Confidence: Level 2 8 ก.ค. 2566 - 1 ม.ค. 2513
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
(รวม 12 ชม.)
23 มิ.ย. 66 0 / 10 2,000 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือบุคลากรที่สนใจ
โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ HSK ระดับ 5 (แบบออนไลน์) ครั้งที่ 2 20 ก.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566
เวลา 17:30 - 19:30 น.
วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์
(รวม 12 ชม.)
7 ก.ค. 66 0 / 15 2,000 คณะศิลปศาสตร์ • อาจารย์จากสถาบันขงจื้อ
บุคลากร อาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้สนใจทั่วไป ที่มีพื้นฐานภาษาจีนในระดับหนึ่งมากพอสมควรแล้ว
โครงการอบรม Put it Together in an Essay: Level 2 20 ส.ค. 2566 - 10 ก.ย. 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์
(รวม 12 ชม.)
7 ส.ค. 66 0 / 10 2,000 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือบุคลากรที่สนใจ