line decor
Menu
line decor
* ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละโครงการอบรม  
 
 
โครงการวัน/เวลา/จำนวนชม.อบรมวันที่ปิดรับสมัครจำนวนที่นั่งค่าลงทะเบียน (บาท)ห้องวิทยากรหมายเหตุ
โครงการอบรม Start Writing with Confidence: Level 1 9 ม.ค. 2564 - 30 ม.ค. 2564
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
(รวม 12 ชม.)
18 ธ.ค. 63 0 / 10 2,000 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรม Put it Together in an Essay: Level 1 7 กุ.พ. 2564 - 28 กุ.พ. 2564
เวลา 09:00 - 12:00 น.
เฉพาะวันอาทิตย์
(รวม 12 ชม.)
20 ม.ค. 64 0 / 10 2,000 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โครงการ Speaking with Style and Confidence 8 พ.ค. 2564 - 29 พ.ค. 2564
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์
(รวม 20 ชม.)
20 เม.ย. 64 0 / 10 2,600 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรม Start Writing with Confidence: Level 2 12 มิ.ย. 2564 - 3 ก.ค. 2564
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
(รวม 12 ชม.)
20 พ.ค. 64 0 / 10 2,000 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย 12 มิ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564
เวลา 09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
(รวม 20 ชม.)
20 พ.ค. 64 0 / 10 600 LA 511 (ห้องดนตรี) • ผศ. ดร. เรวดี อึ้งโพธิ์
ยกเว้นวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
โครงการอบรม Put it Together in an Essay: Level 2 4 ก.ค. 2564 - 25 ก.ค. 2564
เวลา 09:00 - 12:00 น.
เฉพาะวันอาทิตย์
(รวม 12 ชม.)
14 มิ.ย. 64 0 / 10 2,000 คณะศิลปศาสตร์ • คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ