• .

  • .

  • .

  • .

วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและภูมิภาคเอเซีย

 

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. สร้างองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
 4. ทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อธำรงความเป็นไทยและสร้างเสริมความเข้าใจ
ระหว่างวัฒนธรรม