ในวันที่ 30 พ.ค.57 งานสารสนเทศจะมี การจัดโครงการอบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ เรื่อง Excel 2013 และแนวคิดการใช้งานเชิงฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.  หลักการและเหตุผล
        เนื่องด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้น ดังนั้นงานสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์ จึงมีแนวคิด ให้ความรู้ในการเลือกใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ตามความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล อีกทั้งยังมีแนวคิดแนะนำความรู้และเทคนิคในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
        ดังนั้นงานสารสนเทศจึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการอบการ เรื่อง Excel 2013 และ แนวคิดการใช้งานเชิงฐานข้อมูล โดยมีหัวข้อในการอบรมดังต่อไปนี้
        1. แนะนำการใช้งาน Microsoft Office Excel 2013
        2. แนะนำแนวคิดการใช้งาน Microsoft Office Excel 2013 เชิงฐานข้อมูล        

2.  วัตถุประสงค์
        2.1 เพื่อแนะนำให้บุคลากรมีความเข้าใจในการใช้ Microsoft Office Excel 2013
        2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนำแนวคิดการใช้งาน Microsoft Office Excel 2013 เชิงฐานข้อมูล ไปประยุกต์ใช้ได้
        2.3 เพื่อให้บุคลากรคณะศิลปศาสตร์มีความรู้ในการจัดการข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล

3.  วิธีการดำเนินงาน
        บรรยายให้ความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

4.  ระยะเวลาการดำเนินงาน
        30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.

5.  สถานที่ดำเนินการ
        อบรม ณ ห้อง LA409 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
        นายอาทิตย์ อรุณศิวกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์

7.  ผู้เข้าร่วมโครงการ
        บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ และผู้สนใจภายในมหาวิทยาลัยประมาณ 30 คน

 
   
excelDSC 7587-002