ขั้นตอนการส่งบทความ


 

สามารถส่งบทความได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ส่ง File ข้อมูล *.doc พร้อมแบบฟอร์มนำส่งมายัง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.ส่ง File ข้อมูล *.doc พร้อม paper ต้นฉบับ และแบบฟอร์มนำส่งมายัง วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งบทความ