สาขาวิชาสำหรับลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 


 

เป็นบทความวิจัย/บทความวิชาการ/บทวิจารณ์หนังสือ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาและภาษาศาสตร์ ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาการตีพิมพ์ในวารสารใด

 

 

 

คำแนะนำอื่นๆ >>>คลิ๊ก