5-1


 

 

บทความวิจัย

วิถีการบริโภคผักเหนาะของชาวปักษ์ใต้ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม

Ways of consuming raw vegetable side dishes amidst social changes:A study of southerners in Hat Yai Municipality

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ องค์ประกอบของร่างกาย และสมรรถภาพทางกายของคนในเครือข่ายสุขภาพชุมชน ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

Healthy behaviors, body composition and physical fitness of the people in the health network community,Tambon Khuanru, Rattaphum District, Songkhla Province

     สุเมธ พรหมอินทร์ และ มัณฑรา ยันตศิริ

วรรณกรรมสุบินกุมาร: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ

Literary work on Subin Kuman: A Comparative study
     อภิชญา แก้วอุทัย และ จอมขวัญ สุทธินนท์

โครงสร้างทางสังคม บทบาทและนโยบายของรัฐกับความเป็นพลเมือง

Social structure, role and public policy with the citizenship
     นิภาพรรณ เจนสันติกุล

ชาติพันธุ์วรรณาเชิงอัตชีวประวัติ: กรอบแนวคิดเบื้องต้น

Autoethnography: Introductory Conceptual Framework

     อัจฉราวรรณ บุรีภักดี

ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันผ่านพื้นที่การแต่งงานข้ามชาติพันธุ์

The everyday life practice via cross-ethnic marriage
     วันเพ็ญ สุภาจันทร์ เก็ตถวา บุญปราการ และ เอมอร เจียรมาศ

ร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลีย: ภาพสะท้อน “ความเป็นไทย” และ “การปรับตัว”

Thai restaurants in Australia: The reflection of “Thai-ness” and “adaptation”

     สุทธิพร บุญมาก

การประยุกต์ความต้องการจำเป็นในการสื่อสารข้าม วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนภาษาจีนธุรกิจ

Application of needs analysis for cross-cultural communication and the learning and teaching of business Chinese

     คันธรส วิทยาภิรมย์

บทวิจารณ์หนังสือ

The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation

     ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร