3-1


บทความรับเชิญ

Intuition and Experience Work as a Pattern Simultaneously during the Process of Moral Thinking at the Abstract Level
      Mladen Pecujlija

บทความวิจัย

Postmodern Consumerist Condition and Its Effects on People 28 in Don DeLillo’s White Noise
      Sompatu Vungthong

การวิเคราะห์กรอบ TQF ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้แนวคิดของกฤษณมูรติ

An Analysis of Thailand Qualifications Framework for Bachelor’s Degree Level in Morals and Ethics according to Krishnamurti’s Concept

      พกุล   แองเกอร์

ปัญหาทางกฎหมายของการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์

Legal Issues in Research and Experiment Involving Human Subjects

      รัชดาพร   สังวร

การใช้กิจกรรมการอ่านแบบหลากหลายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภาษาอังกฤษและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ

Use of Extensive Reading Activity to Promote English Reading Habit and English Reading Comprehension

      จิราภรณ์  ผดุง   และนิสากร   จารุมณี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Factors Affecting Expenditure Behaviors of Students Obtaining Student Loan Fund at Prince of Songkla University, Hat Yai Campus

       พัชรี   สารวิโรจน์   และกานดา   จันทร์แย้ม

ผลกระทบของการสนทนาบทอินเตอร์เน็ตต่อวัยรุ่นตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครยะลา

Ettects of Chatting on the Internet in Adolescences in Nakhon Yala Municipality

        เรวดี   เสนแก้ว  และเก็ตถวา   บุญปราการ

ชาติพันธ์ุวรรณาแห่งการสื่อสาร: กรณีศึกษางานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

An Ethnography of Communication: A Case Study of Boonbangfai Festival at Tambon Sangming, Amphoe Loeangnoktha, Yasothon Province

       สุนันทา   กินรีวงศ์  วาสนา   นามพงศ์   และดวงเด่น   บุญปก

บทวิจารณ์หนังสือ

ศิลปะภายใต้แรงกดดัน

Arts under Pressure

      ปัญญา   เทพสิงห์