4about


สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ทำให้การสร้างความร่วมมือระหว่างกันหรือการแข่งขันเพื่อการพัฒนาประเทศนั้นเป็นไปได้และเป็นสิ่งจำเป็น การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การดำเนินธุรกิจการค้า การเจรจาต่อรองและการทำความเข้าใจ การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ล้วนต้องอาศัยภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นที่ยอมรับในฐานะภาษานานาชาติ มิใช่เป็นเพียงภาษาที่เรียนกันเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้กำหนดนโยบายเรื่องการสอนภาษาอังกฤษไว้อย่างชัดเจน ในปัจจุบันความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถทางภาษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมในการแข่งขันในบริบทนานาชาติและในบริบทประชาคมอาเซียนและหลุดพ้นจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางจึงมีเพิ่มมากขึ้นและเร่งด่วนขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษมากพอที่จะเป็นแม่แบบได้ และสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้อื่นได้อย่างถูกหลักวิชาการเรียนการสอนภาษา และในขณะเดียวกันมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ทางภาษาอังกฤษกับบริบทของโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งสามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ ทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภาคใต้และมีหน้าที่โดยตรงในการสนองนโยบายของชาติและรับใช้ชุมชนจึงมีภารกิจที่จะต้องผลิตทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีอยู่แล้วในสถานศึกษาต่าง ๆ ให้มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีประสิทธิภาพและทักษะทางการสอนและการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนมากต้องปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษโดยไม่มีความรู้และความชำนาญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสัมฤทธิผลในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เป็นตัวป้อนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จึงตระหนักในความจำเป็นของการสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการทรัพยากรบุคคลทางด้านการเรียนการสอนภาษาในสังคมปัจจุบันทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความชำนาญในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้สามารถขยายผลไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและบุคลากรด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ในวงกว้าง และยังสามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อีกด้วย หลักสูตรนี้ดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง และมีลักษณะเด่นคือการให้คุณค่าของประสบการณ์การสอน ผลงาน หรือความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการใน วงการศึกษา ด้วยการนำมาเทียบเคียงกับรายวิชาที่สัมพันธ์กับประสบการณ์ ผลงาน หรือความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาในหลักสูตรได้ ในทางกลับกัน ผู้ที่ขาดประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การสอน ก็จะได้รับการฝึกฝนด้วยการปฏิบัติจริงเพื่อให้มีความสามารถและความพร้อมในการทำงาน

 

 

58