แผนที่คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


mapth


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

Master of Arts Program in Teaching English as an International Language

 

ที่ตั้ง  :   ชั้น 4  อาคารเรียน  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

โทร./แฟ็กซ์  : 0-7428-6682                          สายตรงประธานหลักสูตรฯ  :  0-7428-9501