อาจารย์ประจำหลักสูตร                                                                                                        
     
adisasave4web

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา   แซ่เตียว

Assoc.Prof.Dr.Adisa  Teo

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  :  0 7428 9501, 0 7428 6775

 
cv  
     
     
  usasave4web

ดร.อุษา   อินทรักษา

Dr.Usa  Intharaksa

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  :  0 7428 6794

 
 cv  
     
     
chonladasave4web

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  เลาหวิริยานนท์

Asst.Prof.Dr.Chonlada  Laohawiriyanon

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  :  0 7428 6778

 
cv  
 
     
nisakornsave4web

รองศาสตราจารย์ ดร.นิสากร  จารุมณี

Assoc.Prof.Dr.Nisakorn  Charumanee

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  :  0 7428 9542, 0 7428 6773

 
cv  
 
     
     
 kemtongsave4web

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง  สินวงศ์สุวัฒน์

Asst.Prof.Dr.Kemtong Sinwongsuwat

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  :  0 7428 6660, 0 7428 6771

 

cv