อาจารย์ประจำ                                                                                                        
     
 Thanyapaweb

รศ.ดร.ธัญภา  พลานุกูลวงศ์

Assoc.Prof.Dr.Thanyapa  Palanukulwong 

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  :  0 7428 6774

 
cv  
     
     
  prachamonweb

ผศ.ดร.ปรัชมน  อักษรจรุง

Asst.Prof.Dr.Prachamon  Aksornjarung

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  :  0 7428 6765

 
 cv  
     
     
 zaineeweb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซนี  แวมูซอ

Asst.Prof.Dr.Zainee  Waemusa

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  :  0 7428 6705, 0 7428 6790

 
cv  
 
     
     
 gritiyaweb

ดร.กฤติยา  รัตนกานตะดิลก

Dr.Gritiya  Rattanakantdilok 

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  :  0 7428 9522

 
cv  
 
     
     
 panidaweb  

ดร.พนิดา  สุขศรีเมือง

Dr.Panida  Sukseemuang 

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  :  0 7428 6769

 
cv  
 
     
     
 sitaweb  

ดร.สิตา  มูสิกรังษี

Dr.Sita  Musigrungsi

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  :  0 7428 6760

 
cv  
 
     
     
 somrudeeweb  

ดร.สมฤดี  คงพุฒ

Dr.Somrudee  Khongput

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  :  0 7428 6777

 
cv  
 
     
     
 anchanaweb

ดร.อัญชนา  รักทอง

Dr.Anchana  Rukthong

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone  :  0 7428 6792

 

cv