5newSTD


  1. 
สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ และ/ หรือ
  2. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษ หรือ
  3. หลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น แต่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  4. หลักฐานที่ต้องการเทียบเคียง เพื่อยกเว้นการเรียนบางรายวิชา
  5. หลักฐานรับรองผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี คือ TOEFL, IELTS หรือ PSU-TEP
     
หลักฐานสำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาแผน ก1  (หากมี)
    โครงร่างงานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ความยาวระหว่าง 10-15 หน้า ตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนดและรายงานวิจัยที่ดำเนินการ
  แล้วเสร็จฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออื่นๆ ที่เทียบเคียงกันได้
     

 

sankan