คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564)คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม
Asst.Prof.Dr.Kanda Janyam
ประธานกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286748

กรรมการและผู้จัดการกองทุนฯ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์
Assoc.Prof.Dr.kemtong Sinwongsuwat
ผู้จัดการกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286660, 074 286771

ตัวแทนจากภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา แซ่เตียว
Assoc.Prof.Dr.Adisa Teo
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286775

ดร.สิตา มูสิกรังษี
Dr.Sita Musigrungsi
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286693

ตัวแทนจากภาควิชาสารัตถศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์
Assoc.Prof.Dr.Punya Tepsing
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286728

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น
Assoc.Prof.Dr.Wanna Numun
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 289535

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
นางสาวอุษา สุวรรณรัตน์
Miss Usa Suwannarat
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286672

นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์
Miss Suchada Kongsawat
นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286675