ติดต่อ (Contact Us)


 งานวิจัยและวารสาร  คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112

โทรศัพท์  0-7428-6675

Research and Journal Section, Faculty of Liberal Arts

Prince of Songkla University

Hat Yai Distric, Songkhla Province  90112

Tel./Fax  +66-7428-6675

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.