แหล่งทุนวิจัยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

 

ประกาศทุนวิจัย update   

 

แหล่งทุน

 


แหล่งทุนหน่วยงานภายใต้ ววน. PMU (Program Management Unit)

 

1. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)   

 OKR

PMU "A" Area – based

logo a

2. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

 

 

 PMU "B" หรือ Brain Power, manpower

b

3. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

 PMU "C" มาจาก Competitiveness

BORPORKOR

4. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

 nrct

  ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ 

  

  ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) 

 

  ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี

 

  ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย

 

  การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

 

5. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

 

 

hrsi 

6.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA

 LOGO NIA

7. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)

Logo arda 

แหล่งทุนภายนอกอื่น ๆ

 

ทุนจาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

 

1. JSPS หลักสูตรนานาชาติ

 

2. Scholarships for JAAT members

 

3. JSPS Program Check List for Researchers

 

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม

 

ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ

 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย

 

การยางแห่งประเทศไทย

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

หนวยงาน PMU