LA Research Activities

 

โครงการอบรมทางวิชาการ "การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา" วันที่ 24 มิถุนายน 2565


โครงการเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย LA Research Forum ครั้งที่ 4/65 "Tips and Tricks การเขียนแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" (31 พ.ค. 65)


โครงการสัมมนาทางวิชาการ "Key Issues in Language and Development: Focus on Asia" (May 9, 2022)


14th ICHiSS 2022 "Integrating Values of Humanities and Social Sciences for Sustainable Future" (May 19-20, 2022)


โครงการอบรมทางวิชาการ "การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงทดลอง" (4 มี.ค. 65)


โครงการเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย LA Research Forum ครั้งที่ 3/65 "ปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่...จากจุดเริ่มต้นสู่ความยั่งยืน:กรณีศึกษาย่านตาขาวโมเดล" (25 ก.พ. 65)


ศูนย์วิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ในอาเซียนตอนล่าง จัดกิจกรรม Journal Club ครั้งที่ 1 หัวข้อ "จากพี่สู่น้องประสบการณ์วิจัยแบบ PAR" วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับผู้สอนภาษา” ครั้งที่ 2 (10 ธ.ค. 64)