คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะศิลปศาสตร์

รศ.ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์
Assoc.Prof.Dr.Kemtong Sinwongsuwat
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม
Phone: 074 286660, 074 286771


 รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม

Assoc.Prof.Dr.Kasetchai Laeheem


รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ
Assoc.Prof.Dr.Natha Angsuviriya

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์
Assoc.Prof.Dr.Punya Tepsing

รศ.ดร.อดิศา แซ่เตียว
Assoc.Prof.Dr.Adisa Teo

รศ.ดร.นิสากร จารุมณี

Assoc.Prof.Dr.Nisakorn Charumanee


ผศ.ดร.ไซนี แวมูซอ

Asst.Prof.Dr.Zainee Waemusa


ผศ.ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก
Asst.Prof.Dr.Gritiya Rattanakantadilok

นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์
Miss Suchada Kongsawat
เลขานุการ
Phone: 074 286675