คณะกรรมการวิจัยคณะศิลปศาสตร์


รศ.ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์ 
Assoc.Prof.Dr.kemtong Sinwongsuwat
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286660, 074 286771

ผศ.ดร.ชลลดา เลาหวิริยานนท์
Asst.Prof.Dr.Chonlada Laohawiriyanon
ตัวแทนจากภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286778

ดร.สมฤดี คงพุฒ
Dr.Somruedee Khongput
ตัวแทนจากภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286777

ดร.กรฎา มาตยากร
Dr.Korada Mattayakorn
ตัวแทนจากภาควิชาสารัตถศึกษา

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286755

ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง
Dr.Howhan Thaveeseng
ตัวแทนจากภาควิชาสารัตถศึกษา

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286747

รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม
Assoc.Prof.Dr.Kasetchai Laeheem
ตัวแทนที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286678 , 6702

รศ.ดร.ปัญญา เทพสิงห์
Assoc.Prof.Dr.Punya Tepsing
ตัวแทนที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286728

นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์
Miss Suchada Kongsawat
เลขานุการ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 074 286675