ยุทธศาสตร์การวิจัย

     คณะศิลปศาสตร์ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและ LA Research roadmap ของคณะ จากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลอย่างน้อย 5 ส่วน ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะ  2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3) ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย 4) ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 5) ความเชี่ยวชาญและประเด็นการวิจัยที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบันที่ได้จากการสำรวจ 
     คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย ของคณะศิลปศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2564 ดังนี้ 

 

Presentation
LA Research Roadmap 2021

   

6 Output Metrics
สำหรับมหาวิทยาลัย 4 กลุ่มพันธกิจ

 
 กลยทธวจยคณะนำเสนอมหาวทยาลย 2564 ไทย