การดำเนินงานโครงการวิจัยไม่รับทุน

* ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับโครงการวิจัยไม่รับทุน (มติคณะกรรมการประจำส่วนงาน)
* ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ PRPM
* จรรยาบรรณนักวิจัย
* จริยธรรมการวิจัยในคน
* คำนิยามและสาขาเกี่ยวกับการวิจัย
* นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565
* ยุทธศาสตร์การวิจัย ม.อ.2560-2564
* ยุทธศาสตร์การวิจัย คณะศิลปศาสตร์
   
1. เอกสารประกอบการทำข้อเสนอโครงการและการประเมินคุณภาพ จำนวนอย่างละ 2 ชุด
 

1) รูปแบบข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทนวิจัยประเภททั่วไป / (Research Proposal)
2) รูปแบบข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทนวิจัย ประเภทวิจัยสถาบัน
3) แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ (แบบวิจัย 11) (List of Proposed Qualified Reviewers of the Project)

2. เอกสารประกอบการส่ง "ร่าง" รายงานการวิจัย เพื่อประกอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
  1) "ร่าง" รายงานการวิจัยจำนวน 2 เล่ม 
2) upload "ร่าง" รายงานการวิจัยในระบบ PRPM 
3) บันทึกนำส่งร่างรายงานวิจัย (งานวิจัยดำเนินการให้)
  รุปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
 

1) รูปแบบที่ 1 รายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013) (แนบ manuscrip/หนังสือตอบรับ/reprint)
    - ภาษาไทย   
    - English
2) รูปแบบที่ 2 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รูปแบบมาตรฐาน (5บท)

 3. เอกสารอื่น ๆ
 

1) ใบสำคัญรับเงิน
2) รายงานการเดินทางไปราชการ
3) แบบบก.111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน11) บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ
4) หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
5) หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
6) หนังสือขอเชิญเข้าร่วม/ขอความอนุเคราะห์ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง