การถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคม
LA Knowledge Bank

งานวิจัยด้านภาษา

Animal Farm จะต้องมีอีกกี่เวอร์ชั่น คุยกับผศ.ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก เรื่องการแปล Animal Farm (VDO)
(จัดโดย Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation - CCTI)


 แบบทดสอบของคุณได้ทดสอบสิ่งที่คุณต้องการทดสอบได้จริงหรือไม่ (Article)


 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสี่ภาษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของมัคคุเทศในการสื่อสารนานาวัฒนธรรม (Website)


ทำอย่างไรถึงจะฟังภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องแบบที่ต้องการ (Article)


งานวิจัยด้านวัฒนธรรม

มอแกนกับการฟื้นฟู: การจัดการการเรียนรู้ทางดนตรีเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างอย่างยั่งยืน (VDO)


สัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ชายแดนใต้: พื้นที่ ผู้คนและข้อเสนอเชิงนโยบาย” นำเสนอ 9 ผลงานวิจัยจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมขับเคลื่อนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุติปัญหาด้วยความรู้และความเข้าใจ (VDO) 

นำเสนอโครงการ “บทบาทผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนใต้” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


 

งานวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ : บทเรียนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล (Article)


แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา (กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (Article)