LA Knowledge Bank

  • โครงการวิจัยเรื่อง มอแกนกับการฟื้นฟู: การจัดการการเรียนรู้ทางดนตรีเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างอย่างยั่งยืน
  • VDO Click<<<

mogan

  • การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสี่ภาษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของมัคคุเทศในการสื่อสารนานาวัฒนธรรม http://skt.psu.ac.th/skt/

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย