การถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคม
LA Knowledge Bank

งานวิจัยด้านภาษา

Animal Farm จะต้องมีอีกกี่เวอร์ชั่น คุยกับผศ.ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก เรื่องการแปล Animal Farm (VDO) (จัดโดย Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation - CCTI)

grit


 แบบทดสอบของคุณได้ทดสอบสิ่งที่คุณต้องการทดสอบได้จริงหรือไม่ (Article)


การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสี่ภาษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของมัคคุเทศในการสื่อสารนานาวัฒนธรรม (Website)


ทำอย่างไรถึงจะฟังภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องแบบที่ต้องการ (Article)


 

งานวิจัยด้านวัฒนธรรม


คลิป VDO หัวข้อ “มโนทัศน์เรื่องพระเจ้ากับแนวคิดพหุนิยมแบบพุทธศาสนา” ภายใต้โครงการพุทธธรรมพหุนิยม  โครงการย่อย ทวิเคราะห์เรื่องเล่าเกี่ยวกับศาสนาอื่นในพระไตรปิฎก โดย ดร.เฉลิมวุฒิ วิจิตร
chalemwut

หลักสูตรปริญญาโทพุทธศาสนศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการบรรยายวิชาการเรื่อง "พหุนิยมทางศาสนาในพุทธศาสนาเถรวาท" (Religious pluralism in Theravada Buddhism)
โดย ดร.เฉลิมวุฒิ วิจิตร สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์ และทีมวิจัย จัดทำสารคดี "มอแกนกับการฟื้นฟู: การจัดการการเรียนรู้ทางดนตรีเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างอย่างยั่งยืน"

Mogan


รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์ นำเสนอโครงการ “บทบาทผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างชาวมุสลิมและชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนใต้” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ชายแดนใต้: พื้นที่ ผู้คนและข้อเสนอเชิงนโยบาย” นำเสนอ 9 ผลงานวิจัยจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมขับเคลื่อนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุติปัญหาด้วยความรู้และความเข้าใจ

punya-sms


งานวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ : บทเรียนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล (Article)


แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา (กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (Article)