Ethnomusic

หนังสือ "วิถีดนตรีชาติพันธ์" (Ethnomusicological Pracitices)

Rewadee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์ (ผู้เขียน)
สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

 

 Communication Skills

ตำรา "ทักษะการสื่อสาร" (Communication Skills)
Jomkwan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์ (ผู้เขียน)
สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

 Eng Written

"English Written and Spoken Grammar"

Kemtong02

รองศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวํฒน์ (ผู้เขียน)
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์

 Alphabet

หนังสือ "อักษรและอักขรวิธีไทย"

Natha

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ(ผู้เขียน)

สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

 youth  

หนังสือ "เยาวชนมุสลิมกับพฤติกรรมตามวิถีอิสลาม"

Kasetchai

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรช้ย และหีม (ผู้เขียน)

สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

 Behavior

หนังสือ "พฤติกรรมการรังแกของนักเรียน"

Kasetchai

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรช้ย และหีม (ผู้เขียน)

สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

kuanSo

หนังสือ "ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการจัดการความขัดแย้งของชุมชนควนโส"
Utai

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (ผู้เขียน)

สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

 

Tung  

หนังสือ "ถอดบทเรียนการจัดการชุมชนทุ่งตำเสา"
Utai

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (ผู้เขียน)

สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

 Rights

 

ตำรา "สิทธิและสวัสดิการสังคม"
Utai

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (ผู้เขียน) 

สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

 

 community

 

ตำรา "การพัฒนาชุมชน"
Utai

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (ผู้เขียน) 

สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

 

 ComMana

 

ตำรา "การจัดการชุมชน"
Utai

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (ผู้เขียน) 

สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

 

 Key

 

หนังสือ "กุญแจสู่ความสำเร็จในกีฬาเซปักตะกร้อ"
Sumet

 

รองศาสตราจารย์สุเมธ พรหมอินทร์ (ผู้เขียน)

สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์