ปฏิทินแหล่งทุนวิจัยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

 

แหล่งทุน

Deadline

Website

1. กองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์

รอบที่ 1 ภายใน 14 ธ.ค. 64

รอบที่ 2 ภายใน 8 มี.ค. 65

Click

2. เงินรายได้มหาวิทยาลัย

 

Click

  2.1 ทุนพัฒนานักวิจัย ทุนวิจัยองค์ความรู้ ทุนวิจัยสถาบัน

-

 

  2.1 ทุนวิจัยสถาบัน

ตลอดปี

 

  2.2  เงินทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่  ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทุนปราชญาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตลอดปี

 

3. งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund,FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-

 

4. ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

   

  4.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากผลการวิจัย

   

  4.2 "ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง”

   

  4.3 ทุนวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ 

   

 

หมายเหตุ: การประกาศทุนแต่ละปี แหล่งทุนจะประกาศในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้วิจัยจึงควรเตรียมข้อมูลก่อนวันปิดรับสมัครทุนล่วงหน้าประมาณ เดือน