E-Doc Lite: กิจกรรมอบรม/บรรยายเกี่ยวกับการวิจัย

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เสวนาออนไลน์ คน คิด ความรู้ ครั้งที่ 5 "ศาสนา วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชน: การวิจัยเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งทางศาสนาและวัฒนธรรมกรณีจังหวัดชายแดนใต้" วันที่ 30 เม.ย. 2565


เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)โดย ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 30 มีนาคม 2565


เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ "คน คิด ความรู้: วิธีวิทยาและองค์ความรู้จากนักวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3" การศึกษาวิจัยพุทธปรัชญาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.


โครงการญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ งานสัมมนาซีรีส์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ Modern Buddhism Japan and Thailand: Ideas, Belief and Popular Culture วิทยากร Associate Professor Dr. Clinton Godart (Tohoku University) วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสวนา "เทคนิคและโอกาสการตีพิมพ์บทความในวารสารในฐานข้อมูล SCOPUS" วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom


สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนา "เคล็ดลับการทำ Meta-analysis, Systematic review และ Review article" วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. ผ่านระบบ Zoom Conference 


สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมเพื่อทำการวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14:00-16:00น. ถ่ายทอดสดผ่าน https://www.facebook.com/ChulaLibrary


สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนอย่างไร...ให้ได้ทุน" (ONLINE) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM 


สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. จัดโครงการบรรยาย "ทำวิจัยอย่างไร ?" ไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM


ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายเสริมวิชาปรัชญาศาสนา หัวข้อ "พหุนิยมทางศาสนา : ข้อพิจารณาเรื่องศาสนากับความจริงที่แตกต่าง" โดย ดร. เฉลิมวุฒิ วิจิตร (คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์) ในที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ทาง Zoom Application ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเข้าร่วมฟังได้ที่ https://zoom.us/j/95636051776


สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อบรมออนไลน์ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect” วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14:30 - 16:00 น.  ลงทะเบียนได้ที่ : https://kyl.psu.th/rPtcMe4q5


สกสว. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ เรื่อง "การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ: เครื่องมือพร้อม(ให้)ใช้" รุ่นที่ 1  วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. (ผ่านโปรแกรม ZOOM)


สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดอบรมพัฒนานักวิจัย 4 หลักสูตร 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ 2) วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) 3) เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ 4) การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย

 

Vdo บันทึกการบรรยาย

อบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัย NRIIS สำหรับนักวิจัย วันที่ 20 สิงหาคม 2564


การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 วิทยากร รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการ การเขียนข้อเสนอการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อเสนอขอแหล่งทุน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) วันที่ 18 สิงหาคม 2564