ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลทเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดบนานาชาติดังต่อไปนี้

1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

  • ERIC (https://eric.ed.gov/)
  • MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
  • Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
  • Scopus (ตรวจสอบค่า Q ของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ได้จาก https://www.scimagojr.com/)
  • Web of Science เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI (ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน WoS ได้จาก https://mjl.clarivate.com/search-results)
  • JSTOR (https://www.jstor.org/)
  • Project Muse (https://muse.jhu.edu/)
  • รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด *ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ม.อ. หัวข้อการขอตำแหน่งทางวิชาการ"
  • บริการตรวจสอบข้อมูลวารสารก่อนส่งบทความตีพิมพ์ โดย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ นางสาวรตานา ยามาเจริญ  บรรณารักษ์ (ชำนาญการ) email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2390

2. ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

Website ตรวจสอบวารสาร Predatory & Cloned journal


การติดตั้งใช้งาน VPN เพื่อทำให้เครื่องผู้ใช้เสมือนอยู่ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานใดๆ ที่ถูกกำหนดว่ามีสิทธ์ใช้ได้เฉพาะภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น เช่น การค้นหาข้อมูลจากวารสารเล็กทรอนิกส์ (e-journal) หรือ งานวิจัย เป็นต้น